O projekcie

Cel projektu:
Poprawa dostępności szkolnictwa wyższego w PŁ, wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. U osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Działania:
Wsparcie zmian organizacyjno-architektonicznych w PŁ, wdrożenie racjonalnych dostosowań procesu dydaktycznego, podnoszenie świadomości oraz kompetencji kadry PŁ z zakresu wiedzy o potrzebach osób niepełnosprawnych, tym samym zwiększenie dostępności i oferty kształcenia osób niepełnosprawnych.
Rozwój oferty uczelni poprzez powołanie centrum wiedzy w zakresie projektowania uniwersalnego i przygotowanie PŁ do pełnienia funkcji ośrodka opracowującego autorskie rozwiązania w zakresie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zrównoważonego rozwoju.

Okres realizacji: 01.01.2021-31.12.2023

Budżet projektu: 15 463 161,23 zł

Dofinansowanie: 14 999 266,38 zł

Zadanie 1

Centrum Doskonałości Projektowania Uniwersalnego (CDPU)

Zadanie 2

Pilotażowe laboratoria VR na Wydziale Mechanicznym

Zadanie 3

Poszerzanie usług i rozwijanie kompetencji kadry BON

Zadanie 4

Likwidacja barier architektonicznych

Zadanie 5

Dostępność cyfrowa

Zadanie 6

Zwiększenie bezpieczeństwa w PŁ

Zadanie 7

Technologie wspierające- Interaktywna Mapa Kampusu PŁ

Zadanie 8

Rozwijanie kompetencji kadr uczelni w zakresie dostępności (moduł krajowy)

Zadanie 9

Rozwijanie kompetencji kadr uczelni w zakresie dostępności (moduł zagraniczny)

Zadanie 10

Poszerzanie oferty wsparcia edukacyjnego PŁ dla osób niepełnosprawnych