Zakończenie I etapu rekrutacji na szkolenia

Powiększ obraz

Zakończył się I etap rekrutacji dla pracowników PŁ na zamknięte szkolenia krajowe w ramach Zadania 8. Wszystkie zgłoszenia zostały przekazane do Centrum Zarządzania Kapitałem Ludzkim PŁ w celu ich weryfikacji. Po jej zakończeniu osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowane za pośrednictwem poczty e-mail o zakwalifikowaniu na szkolenie lub umieszczeniu na liście rezerwowej. W treści maila zostaną również podane niezbędne informacje na temat dalszych działań związanych z udziałem w szkoleniu.

Obecnie trwają prace Komisji Rekrutacyjnej, sprawdzającej spełnienie kryteriów formalnych oraz merytorycznych przez osoby, które zgłosiły się na wybrane szkolenia. Po zliczeniu uzyskanych punktów zostaną sporządzone listy rankingowe. Poniżej znajduje się lista szkoleń, które uzyskały wystarczającą liczbę zgłoszeń, aby mogły zostać przeprowadzone w ustalonym terminie. Lista ta jest cały czas aktualizowana.

Lista szkoleń

Agresywny/trudny student (21-22.09.2021)
Emocje i stres w trudnych sytuacjach (27-28.09.2021)
Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego (25-26.08.2021)
Jak sprawnie tworzyć materiały dydaktyczne wysokiej jakości (23-24.09.2021)
Komunikacja i wykorzystanie informacji (18-19.08.2021)
Komunikacja i wykorzystanie informacji (14-15.09.2021)
Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej (22-23.09.2021)
Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego (17-20.08.2021)
Metody pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zdrowia psychicznego (9-10.09.2021)
Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku (16.08.2021)
Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku (17.09.2021)
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi (23.08.2021)
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi (29.09.2021)
Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami (13-14.09.2021)
Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie (23-24.09.2021)
Warsztaty rozwijające postawy równościowe (2-3.09.2021)

Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi dokumentami związanymi z uczestnictwem w szkoleniach oraz zasadami kwalifikacji na nie:

Regulamin uczestnictwa

Zasady rekrutacji na szkolenia

Umowa uczestnictwa

Formularz danych osobowych (zał. 1)

Oświadczenie RODO (zał. 2)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku (zał. 3)

Ankieta ewaluacyjna