Szkolenia

Rozwijanie kompetencji kadr Politechniki Łódzkiej w zakresie dostępności

Szkolenia realizowane w semestrze letnim 2021/2022

Szkolenia skierowane do wszystkich pracowników PŁ

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem warsztatów jest zapoznanie pracowników PŁ z charakterystyką trudności mogących wystąpić u studentów w sytuacji kryzysowej. Zakres warsztatu obejmie zaplanowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem potrzeb studenta w sytuacji kryzysowej, a także zasady komunikacji ze studentem w trakcie zajęć oraz obsługi administracyjnej.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z najważniejszymi informacjami dot. obsługi osób niepełnosprawnych o różnych rodzajach niepełnosprawności, sposobie komunikowania się z osobami z niepełnosprawnościami oraz możliwych błędach w komunikacji.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia dostępnych serwisów internetowych takich, które są zgodne z WCAG 2.1 i łatwe w korzystaniu przez wszystkich użytkowników Internetu. Podczas szkolenia powinny zostać poruszone kwestie związane z grupami użytkowników narażonych na wykluczenie cyfrowe, dostępność stron internetowych, kwestie związane z dobrymi praktykami w tworzeniu stron internetowych dla osób z niepełnosprawnością, a także funkcjonalnością i zrozumiałością stron internetowych. Uczestnicy szkolenia powinni poznać zasady tworzenia dostępnych dokumentów, w tym kwestie związane z potrzebami poszczególnych odbiorców dostępnych dokumentów, niezbędnego oprogramowania i tworzenia dokumentów, które będą przyjazne dla wszystkich odbiorców.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy pracowników PŁ dotyczącej stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji ich stosowania. Poprzez aktywne i zróżnicowane metody uczenia się uczestnicy i uczestniczki warsztatów nabędą nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania przejawom dyskryminacji w pracy w środowisku akademickim oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Poznają także narzędzia reagowania na przejawy dyskryminacji oraz sposoby posługiwania się językiem równościowym.

Szkolenia skierowane do nauczycieli akademickich

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty, podczas których nauczyciele akademiccy powinni poznać najważniejsze informacje dot. metodyki kształcenia i wskazówek jak uczyć studentów z różnymi niepełnosprawnościami (z dysfunkcją wzroku, słuchu, ruchu, zaburzeniami komunikacji, dysleksją, zaburzeniami psychicznymi, zespołem Aspergera).

Czas trwania: 6 dni (48 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: intensywne szkolenie nauczycieli akademickich, mające na celu zapoznanie ich z nowoczesnymi metodami dydaktycznymi, pozwalającymi na łatwe i skuteczne przekazanie wiedzy studentom i słuchaczom. Podczas szkolenia uczestnicy powinni odświeżyć informacje związane z pożądanymi efektami kształcenia, a także umiejętności planowania i organizacji pracy dydaktycznej oraz powinny poszerzyć wiedzę w zakresie stosowania metod aktywizujących.

Szkolenia zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty pozwolą pracownikom uczelni na uzyskanie praktycznej wiedzy o możliwych strategiach reakcji wobec agresywnych studentów, dostosowania znanych technik do sytuacji i typów osobowości. Podczas warsztatów omówione zostaną również sposoby udzielania odmowy – argumentacja odmowy, kluczowe słowa i stanowczość. Dodatkowo uczestnicy warsztatów poznają techniki radzenia sobie emocjami w rudnej sytuacji – jak nad nimi zapanować i jak szybko wrócić do równowagi po trudnej sytuacji.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty pozwalające na zapoznanie się z mechanizmami wywołującymi stres i negatywne emocje, nauczenie się korzystnych reakcji na sytuacje stresogenne, a także poznanie metod pozwalających przełamywać stres i pomagających przekształcić sytuacje trudne w korzyści. Uczestnicy warsztatów powinni potrafić poprawić relacje z zespołem w trudnych sytuacjach i przekształcać trudności w szanse, a także zdobyć wiedzę w jaki sposób obniżyć napięcia w sytuacjach stresowych i przeciążenia.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji oraz przekazanie adekwatnych narzędzi potrzebnych do zrozumienia pojęcia Inteligencji Emocjonalnej oraz budowania świadomego emocjonalnie Wykładowcy. Inteligencja emocjonalna jako narzędzie wzmacniania kompetencje nauczycielskie w kontekście: wzrostu efektywności zawodowej, ułatwienia procesów komunikowania się i współpracy, pogłębionej o emocje refleksji i stymulowania działań kreatywnych.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty prezentujące kwestie związane z przygotowaniem merytorycznych, ale także czytelnych i przejrzystych materiałów dydaktycznych zarówno do prezentacji w sali wykładowej, jak i do wykorzystania w e-learningu.

Czas trwania: I sem. (60 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: kurs obejmuje naukę języka migowego na poziomie podstawowym, co pozwoli na łatwiejszą i bardziej efektywną obsługę klienta niesłyszącego.

Czas trwania: I sem. (60 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: kurs obejmuje naukę języka migowego na poziomie A2, co pozwoli na łatwiejszą i bardziej efektywną obsługę klienta niesłyszącego.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: przybliżenie uczestnikom metod zwiększających poziom świadomości i kontroli nad tym, jak się komunikujemy. Szkolenie powinno pozwolić na budowanie dobrych relacji i zmniejszania liczby nieporozumień. Uczestnicy powinni również potrafić identyfikować punkty konfliktogenne i zapobiegać konfliktom wynikającym z barier w komunikacji, a także tworzyć atmosferę dobrych relacji w zespole.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu przedstawienie zadań koordynatora, wynikających z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności obejmujące kwestie związane z wdrażaniem standardów dostępności w organizacji, obszarami dostępności (w tym dostępności architektonicznej i cyfrowej) oraz tworzeniem dokumentacji dostępności w organizacji (w tym podstawowe informacje o tworzeniu dostępnych stron internetowych i dokumentów cyfrowych), a także savoir-vivre w kontaktach z osobami z niepełnosprawnościami/szczególnymi potrzebami (jak komunikować się z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności).

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: szkolenie ma na celu nabycie umiejętności oceny stanu poszkodowanego w oparciu o model badania ABC; zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych (BLS resuscytacja, AED zewnętrze defibrylatory automatyczne); zapoznanie się z technikami udzielania pierwszej pomocy (prawidłowe wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej, odnajdowanie miejsca wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, wykonywanie sztucznego oddychania z uwzględnieniem własnego bezpieczeństwa i zastosowanie środków ochrony osobistej) oraz sposobu reakcji w sytuacji zadławienia, urazu, oparzenia oraz stanów nagłych (cukrzyca, drgawki, wstrząs anafilaktyczny, zawał serca, udar mózgu). Podczas szkolenia szczególna uwaga zostanie zwrócona na sytuacje zagrożenia życia i zdrowia osób niepełnosprawnych.

Czas trwania: 4 dni (32 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli akademickich w umiejętności i kompetencje odnoszące się do metod pracy dydaktycznej (zwłaszcza w odniesieniu do metod aktywizujących – z uwzględnieniem nowoczesnych narzędzi). Uczestnicy otrzymają informacje jak umiejętnie stosować dobór metod do celów projektowanych zajęć i wspierania procesu zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności studentów.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty, które mają na celu zwiększenie świadomości w zakresie ułatwień dla studentów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeń zdrowia psychicznego, co pozwoli na dostosowanie metod pracy do ich szczególnych potrzeb edukacyjnych. Podczas warsztatów uczestnicy powinni się dowiedzieć, czym jest zaburzenie psychiczne, poznać rodzaje zaburzeń psychicznych oraz możliwości wsparcia edukacyjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także sposoby skutecznej komunikacji i reakcji w sytuacjach konfliktowych. Uczestnicy powinni również poznać kwestie związane z pracą ze studentami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty, podczas których osoby pełnosprawne poznają świat osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy w praktyce zapoznają się z charakterystyką podstawowych grup ON – osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niewidomych, głuchych, osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez symulacje, gry i dyskusje. Szkolenie obejmować będzie także elementy savoir-vivreu wobec ON, etykietę językową oraz obalanie mitów i stereotypów na temat niepełnosprawności.

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty, podczas których uczestnicy powinni poznać zasady udzielania szczerej, acz konstruktywnej i skutecznej informacji zwrotnej, która wspiera realizację celu. Uczestnicy powinni zauważać różnicę pomiędzy opisem zachowania a oceną osoby, tworzenia komunikatów nieoceniających a także dopasować styl informacji zwrotnej do konkretnego odbiorcy.

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania u osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracą innych na mobbing, molestowanie i dyskryminowanie. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Pracownicy powinni zostać uwrażliwieni na zachowania niepożądane, czyli takie, które narastając, mogą doprowadzić do zjawisk typu mobbing.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie sporządzania planu działania oraz jego treść.

Czas trwania: 1 dzień (8 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa w zakresie sporządzania raportu oraz jego treści.

Czas trwania: 2 dni (16 godz. lek.), w godz. 9.00-15.30

Opis: warsztaty kreatywnego rozwiązywania problemów, wykorzystania metod i narzędzi oraz kreatywnego podejścia w poszukiwaniu rozwiązań i podejmowaniu decyzji. Warsztat pozwoli na rozwinięcie umiejętności przejścia przez proces rozwiązywania problemów i wzbudzić pozytywne nastawienie do nieszablonowych rozwiązań.

Dokumenty do pobrania
Trenerzy

Trener umiejętności interpersonalnych i społecznych oraz pedagog

Umiejętności trenerskie zdobywała w krakowskiej Szkole Sokrates a następnie w krakowskim Stowarzyszeniu Trenerów i Konsultantów Zarządzania „Matrik”. Ukończyła cykl szkoleń dla osób pełniących rolę coacha w firmie.

Realizuje projekty szkoleniowe dla firm, instytucji oraz szkół wyższych.

W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy grupowej, metody nauczania interaktywnego, dyskusje i analizy realnych zadań zawodowych.

Posiada doświadczenie w tworzeniu programów edukacyjnych, badaniu potrzeb szkoleniowych, kierowaniu firmą szkoleniową.       

Realizuje projekty szkoleniowe z zakresu rynku pracy, umiejętności interpersonalnych dla uczniów, studentów i kadry akademickiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej pod nazwą: Wielkopolska Szkoła Skutecznej Nauki. WSSN jest niepubliczną placówką oświatową, posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Prowadziła szkolenia m.in. dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, SWPS, Collegium da Vinci, Politechniki Poznańskiej, UAM w Poznaniu. Była trenerem prowadzącym zajęcia Akademii Trenerów Wspomagania Oświaty.

Jako ekspert brała udział w tworzeniu programów kształcenia na zlecenie NCBR, Uniwersytetu Opolskiego oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W pracy trenerskiej stara się wydobyć jak największy potencjał z każdego uczestnika szkolenia. Stawia na profesjonalizm oraz swobodę kontaktu w pracy z drugim człowiekiem.

Każdy projekt szkoleniowy tworzy indywidualnie według wcześniej rozpoznanych potrzeb szkoleniowych Klienta. Posiada przede wszystkim doświadczenie wyniesione z pracy zawodowej, dlatego też uważa siebie za praktyka.

Będzie prowadziła następujące szkolenia:

Komunikacja i wykorzystanie informacji (18-19.08.2021)

Komunikacja i wykorzystanie informacji (14-15.09.2021)

Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku (16.08.2021)

Prawidłowe formułowanie informacji zwrotnej tzw. feedbacku (17.09.2021)

Absolwentka projektu badawczo – innowacyjnego skierowanego do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową przy wsparciu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki PAN – Centrum Projektów Badawczych Unii Europejskiej (CPB UE).

Magister zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka m.in. psychologii zarządzania oraz studiów podyplomowych z zakresu Trenera Biznesu (WSB Wrocław). Obecnie, studentka SWPS na kierunku magisterskim z zakresu psychologii (specjalność: kliniczna).

Posiada blisko 20 letnie doświadczenie w pracy zawodowej podczas której była odpowiedzialna m.in. za szkolenia trenerów i kadry menedżerskiej jednej z największych sieci hoteli w Polsce, innych korporacjach oraz w mniejszych, prężnie działających firmach.

Pracuje na co dzień z kadrą menedżerską i zespołami pracowników w ramach działań personalnych oraz kompetencji osobistych.

Od ponad 4 lat niezależny trener i właścicielka firmy szkoleniowej HR&More. Certyfikowany trener narzędzia MTQ48 badającego odporność psychiczną.

Prowadzi zajęcia ze studentami I-V roku na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu w ramach projektu PORTAL (Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

Będzie prowadziła następujące szkolenia:

Emocje i stres w trudnych sytuacjach

Inteligencja emocjonalna w pracy nauczyciela akademickiego

Metody aktywizujące w pracy nauczyciela akademickiego

Sprawne rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie w grupie

Warsztaty rozwijające postawy równościowe

Wykładowca, nauczyciel, trener- szkoleniowiec, coach

Doświadczenie zawodowe

Od początku aktywności zawodowej związany jest z działalnością naukową, edukacyjną i szkoleniową realizowaną głównie w sektorze oświaty. Po kilku latach pracy dydaktycznej w szkole oaz działalności naukowej w Instytucie Pamięci Narodowej w 2016 roku  rozpoczął powadzenie własne firmy szkoleniowej „Coach Piotr Kilańczyk”. Od 2014 roku prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli w tym szczególnie w zakresie zagadnień zarządzania kadrą nauczycielską, relacji interpersonalnych i szeroko rozumianych kompetencji miękkich. W ciągu ostatnich kilku lat podejmował współpracę z wieloma firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc warsztaty i szkolenia dla rad pedagogicznych i dyrektorów. W sumie w tym okresie zrealizował ponad 600 godzin szkoleń, wykładów, warsztatów, webinarów dla branży oświatowej.      

Edukacja

Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, posiada przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie  w pracy naukowo-dydaktycznej.

W 2013 roku ukończył ogólnopolskie szkolenie dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji rozpoczynając tym samym  własną działalność szkoleniową realizowaną w obszarze szkoleń oświatowych.

Jest certyfikowanym coachem International Coaching Community  (ICC) oraz Team Coachem ICC. Doskonaląc kompetencje w 2015 roku ukończył szkolenie interpersonalne pt. „Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju”, uczestniczył także w innych szkoleniach i warsztatach rozwijających kompetencje trenerskie.

Specjalizacja

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli uczelni i szkół, szczególnie w zakresie szkoleń rozwojowych. Jako szkoleniowiec  i coach w ramach prowadzonych zajęć realizuje między innymi zagadnienia zarządzania zmianą, zarządzania czasem, kierowania zespołem, technik komunikacji, kierowania rozwojem pracowników oraz systemów motywacyjnych, wystąpień  publicznych, autoprezentacji, kreatywności i neurodydaktyki.

Będzie prowadził szkolenie Agresywny/trudny student

  • Dyrektor ZEM
  • Dyplomowany Trener Biznesu (Poziom Profesjonalisty zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji)
  • Certyfikowany Coach International Coach Federation (ICF)
  • Akredytowany Konsultant Insights Discovery™
  • Certyfikowany Moderator Design Thinking
  • Trener na studiach typu Master of Business Administration (MBA)

Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w branży szkoleniowo-doradczej zdobytym m.in. pełniąc funkcje trenera wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Zarządu w międzynarodowej spółce doradczej.  Aktualnie Dyrektor ZESPOŁU EKSPERTÓW MANAGER (rok zał. 1993) członka – założyciela Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Ekspert z zakresu metod pracy w procesie dydaktycznym i komunikacji w organizacji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licznych akredytowanych programów rozwojowych. Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz certyfikat doradcy coachingu zespołowego „Action Learning”. Autorka szeregu autorskich programów szkoleniowych, a także gier symulacyjnych, ćwiczeń i warsztatów.

Będzie prowadziła szkolenie Metody pracy w procesie dydaktycznym – umiejętności niezbędne w pracy nauczyciela akademickiego

  • Stały ekspert i trener ZEM m.in. z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi.
  • Magister psychologii. Asystent naukowo – dydaktyczny w Instytucie Psychologii stosowanej UJ, Zakład Psychologii Pracy. Nauczyciel w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza – Modrzewskiego, Wyższej Szkole Bankowości i Zarządzania w Krakowie.
  • Posiada ponad 15-letnie doświadczenie szkoleniowo –terapeutyczne.
  • Prowadziła szkolenia zamknięte dla m.in.: Uniwersytetu Śląskiego,  Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu im Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Śląskiej, PWSW w Przemyślu,  ROPS w Krakowie, Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Będzie prowadziła szkolenie Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi

Doktor nauk technicznych (Uniwersytet Śląski – 2003 r.), nauczyciel akademicki, zajęcia dydaktyczne z przedmiotów informatycznych, technologii informacyjnej, inżynierii materiałowej. Od 2006 roku prowadzi zajęcia zdalne – blended learning i e-learning (posiada certyfikat twórcy scenariuszy do szkoleń e-learningowych). Jest posiadaczem i egzaminatorem certyfikatów ECDL: Core, e-Obywatel (e-Citizen), e-Guardian, IT Security. Należy do Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego Edukacji Internetowej (PTNEI). Od roku 2008 szkoli również nauczycieli akademickich w zakresie praktycznego wykorzystywania e-learningu. Jest administratorem platform LMS Moodle oraz MS Teams.

Będzie prowadził szkolenie Jak sprawnie tworzyć materiały dydaktyczne wysokiej jakości

Trener, szkoleniowiec, coach kariery.

W 2005 ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku pedagogika o specjalności andragogika-edukacja dorosłych, a także studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz HR Business Partner, Szkołę Trenerów Biznesu MATRIK, Szkołę Coachów Instytutu Coachingu i Metoringu.

Poszerza swoją wiedzę i umiejętności  na wielu szkoleniach i kursach specjalistycznych w obszarze doradztwa zawodowego, coachingu i ZZL.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na uczelniach wyższych, zarówno w zakresie doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów jak i przygotowania i prowadzenia szkoleń i warsztatów dla różnych grup odbiorców.

Od 2018 roku pracuje w Stowarzyszeniu TNM gdzie wspiera osoby z niepełnosprawnościami.

Doradczyni zawodowa w projekcie Twoja Nowa Praca wspierającego studentów oraz absolwentów z niepełnosprawnościami w podnoszeniu kwalifikacji i znalezieniu pracy oraz staży. Trenerka w ramach projektu Twoja Nowa Praca -Absolwent oraz w ramach projektów EFS Uczelnia Dostępna, w ramach których w ciągu ostatnich 2 lat zrealizowała około 200 gon szkoleniowych. 

Będzie prowadziła szkolenie Sposoby obsługi osób z niepełnosprawnościami

Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na kierunku pedagogika.

Pedagożka specjalna, tłumaczka-przewodniczka osób głuchoniewidomych, trenerka aktywności i trenerka pracy, od lat wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności w rozwoju społecznym i zawodowym. Posiada różnorodne doświadczenie w asystenturze funkcjonalnej m.in. brała udział w wyprawie tandemowej dla osób głuchoniewidomych z Polski, przez Litwę, Estonię do Finlandii, organizowała II edycję projektu pn. „Razem na szczyty” w ramach którego zdobywała Koronę Gór Polskich z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, przebiegła ultramaraton „Rzeźnik” w Bieszczadach z kolegą głuchoniewidomym, jako jego przewodniczka.

Pasjonatka Polskiego Języka Migowego i Kultury Głuchych. Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt metodą WenDo.

Swoje miejsce znalazła w Stowarzyszeniu Twoje Nowe Możliwości, gdzie koordynuje merytorycznie projekt Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego, w ramach którego osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które wybierają się na studia, studiują lub są absolwentami, mogą otrzymać holistyczne wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego, wsparcia psychologicznego/coachingowego, rozwoju umiejętności miękkich poprzez warsztaty wyjazdowe i webinaria. Dodatkowo w TNM zajmuje się szkoleniami, ponieważ jej misją jest podnosić społeczną świadomość odnośnie niepełnosprawności, by osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej, na zasadach równości i pełnego dostępu do dóbr, które oferuje nam współczesny świat.

Będzie prowadziła szkolenia:

Metody pracy z osobami w spektrum autyzmu oraz w kryzysie zdrowia psychicznego

Kształcenie studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim, trenerka I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, doradczyni zawodowa i coach kariery (ukończyła Evidence – Based Coaching w Szkole Moderatora), wykładowczyni akademicka na Akademii Wojsk Lądowych, autorka programów rozwojowych dla liderów. Od ponad 10 lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami i szkoli specjalistów zajmujących się pomaganiem, a także przygotowuje nauczycieli oraz pracowników uczelni wyższych do współpracy z uczniami o specjalnych potrzebach. W Stowarzyszeniu „Twoje nowe możliwości” prowadzi szkolenia świadomościowe dotyczące niepełnosprawności, specjalizuje się w obszarze kryzysu zdrowia psychicznego. 

Będzie prowadziła szkolenie Komunikacja ze studentem w sytuacji kryzysowej

Z wykształcenia psycholog i antropolog kulturowy. Interesuje go człowiek w ujęciu holistycznym, co pozwala mu w pracy terapeutycznej łączyć różne modalności na gruncie poznawczym, emocjonalnym oraz pracy z ciałem. Bliska jest mu tematyka osób z niepełnosprawnościami w tym osób Niesłyszących- zna język migowy. Wieloletnie doświadczenie w pracy z obcokrajowcami poparte biegłą znajomością języka angielskiego oraz kierunkiem studiów pozwala mu swobodnie poruszać się w tematyce wsparcia osób z odmiennego niż polski, kręgu kulturowego.

Posiada doświadczenie w zakresie: wsparcia psychologicznego osób w kryzysie, pomocy z znalezieniu drogi do osiągnięcia zamierzonego celu – rozmowy wspierające, pracy z dziećmi i młodzieżą z szeroko rozumianej pieczy zastępczej, prowadzenia rozmów / wsparcia w języku migowym, prowadzenia szkoleń / warsztatów, rozwiązywania problemów w relacjach, poszukiwania rozwiązania w sytuacjach konfliktowych z wykorzystaniem metody NVC (Nonviolent Communication).

Będzie prowadził szkolenie Metody pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami zdrowia psychicznego