Zrealizowano

Prowadzono działania związane z przygotowaniem zajęć dla studentów „Projektowanie Uniwersalne”. Prace rozpoczęto w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 od przygotowania modułu „Projektowanie Uniwersalne 1” – zrealizowano kompleksowe opracowanie przedmiotu czyli opracowanie koncepcji przedmiotu, kart przedmiotów, dokumentacji przedmiotu; kryteriów oceny, przygotowano materiały dydaktyczne. W semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22 rozpoczęto zajęcia ze studentami (zrekrutowano sześć grup studenckich – po dwie grupy na W2, W4 i W6). Tematem przewodnim w tym semestrze była „mapa kampusu Politechniki Łódzkiej” – studenci zajmowali się m.in. koncepcją mapowania wewnątrz budynków czy odzwierciedleniem terenów zielonych. W 2021 roku studenci zrealizowali po 12h seminariów oraz średnio po 10h zajęć projektowych.
Równolegle do zajęć ze studentami rozpoczęto prace nad modułem „Projektowanie Uniwersalne 2” – moduł ten będzie oparty o współpracę z przedsiębiorstwami (pozostałe założenia są analogiczne do PU1).

• Powołano koordynatorów ds. dostępności na wydziałach i innych jednostkach PŁ (17 osób).
• Zakupiono i podłączono usługę stałego połączenia z tłumaczem jęz. migowego on-line dla 30 jednostek PŁ.
• Zatrudniono Doradcę Zawodowego /psychologa do wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami.
• Przeprowadzono szkolenie z audiodeskrypcji dla pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W szkoleniu wzięli udział także pracownicy innych jednostek uczelni: Działu Promocji, Biblioteki Głównej, Centrum eLearningu.
• Przeprowadzono szkolenie on-line z tworzenia i audytowania stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG 2.1
• Dokonano zakupu zestawu testów psychologicznych na potrzeby Akademickiego Centrum Zaufania PŁ.
• Zakupiono gry i modele edukacyjne na potrzeby Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz przenośne rampy
• Zakupiono literaturę specjalistyczną na potrzeby biblioteki Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
• Odbyto wizytę studyjna Uniwersytet Jagielloński, 2 osoby.
• Rozpoczęto realizację audiodeskrypcji i opisów do elementów multimedialnych na platformach elearningowych oraz str. internetowych PŁ.

Przebudowa wejścia do budynku B6
Zrealizowano 1. cześć zadania w zakresie przebudowy schodów wejściowych wraz z wykonaniem podjazdu dla niepełnosprawnych. W zakresie dot. zakupu schodowego krzesła ewakuacyjnego- zostały przygotowane dokumenty niezbędne do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania przetargowego.

• Zatrudniono specjalistów odpowiedzialnych za dostosowywanie serwisów internetowych do standardu WCAG 2.1.
• Zatrudniono specjalistów odpowiedzialnych za dostosowywanie serwisów wewnętrznych systemów informatycznych.
• Dokonano wyboru technologii budowy nowego interfejsu graficznego systemu WIKAMP.
• Wykonano konsultacje dotyczące nowej szaty graficznej i jej zgodności z nowa księga wizualizacji Politechniki Łódzkiej. Konsultacje prowadził dział promocji uczelni. –
• Zainstalowano testowe i deweloperskie środowisko systemowe. Ustawiono dostępy dla programistów i testerów.
• Przygotowano kompletne uaktualnienie i poprawki dla wszystkich 15 serwerów systemu WIKAMP, umożliwiające rozpoczęcie prac wdrożeniowych nowych technologii.
• Uaktualniono technologie serwerów systemu WIKAMP, wdrażane są zmiany na stronie internetowej Uczelni oraz trwają prace programistyczne nad dostosowaniem platformy.

Szkolenia wakacyjne w 2021 roku

Szkolenia w sem. zimowym 2021/2022

Łącznie w okresie od sierpnia do grudnia 2021 roku w ramach zadania zostały przeprowadzone szkolenia dla 30 grup szkoleniowych, w których wzięło łącznie udział 299 pracowników Politechniki Łódzkiej.

Ze względu na trwające ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną, przewidziane w harmonogramie działania nie zostały zrealizowane w założonym zakresie. Ograniczenia w podróżach zagranicznych oraz ograniczenia wynikające z przepisów wewnętrznych w zagranicznych jednostkach uniemożliwiły realizację zaplanowanych wyjazdów do uczelni, instytucji, na konferencje i targi.

• Przygotowano kurs e-learningowy – „Szkolenie biblioteczne” w ramach którego: a. wykonano przegląd dostępnych źródeł nt. tworzenia kursów e-learningowych dla osób niepełnosprawnych, rozpoznano problematykę i narzędzia do tworzenia treści dostępnych cyfrowo b. opracowano wstępny scenariusza i zarys treści modułów wraz z multimediami c. wyszukano i wstępnie przygotowywano materiałów tekstowych, graficznych oraz audiowizualnych
• Przygotowano kurs e-learningowy – „Zarządzanie informacją” w ramach którego: wykonanie przeglądu dostępnych źródeł nt. tworzenia kursów e-learningowych dla osób niepełnosprawnych a. wykonano przegląd dostępnych źródeł nt. tworzenia kursów e-learningowych dla osób niepełnosprawnych, rozpoznano problematykę i narzędzia do tworzenia treści dostępnych cyfrowo b. opracowano wstępny scenariusz i zarys treści modułów wraz z multimediami
• Wykonano analizę stopnia dostępności cyfrowej serwisu www BPŁ i serwisu www Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej oraz zwiększono dostępność cyfrową ww. serwisów dla osób niepełnosprawnych a. wykonano przegląd przepisów prawa dot. dostępności cyfrowej i materiałów online dot. metodyki wykonywania analiz dostępności cyfrowej i tworzenia raportów: utworzono bazę wiedzy dot. wykonywania analiz dostępności cyfrowej serwisów www, b. uczestniczono w bezpłatnych i publicznie dostępnych szkoleniach elearningowych, c. rozpoznano narzędzia informatyczne służące do wykonywania analiz dostępności cyfrowej d. wykonano wstępną analizę dla serwisu Wydawnictw PŁ Zadanie realizowane jest zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności osób niepełnosprawnych.
Z zakresie zadań realizowanych przez Centrum Sportu PŁ:
• Przeprowadzono szkolenie z podnoszenia ciężarów dla nauczycieli Centrum Sportu PŁ. W szkoleniu udział wzięło 20 nauczycieli (9 kobiet, 11 mężczyzn) zatrudnionych w Centrum Sportu PŁ.